Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door Have A Nice Day B.V., ingeschreven in kamer van koophandel Oost-Brabant onder 171.254.33, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Veemarktkade 8, 5222AE. Hierna genoemd ‘Leverancier’.

1.2 Aankoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier aanvaard.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door bevestiging door de Opdrachtgever of na het verzoek van de Opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 30 dagen geldig.

 

3. Inspanningsverbintenis

3.1 De verbintenissen aangegaan door de Leverancier betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.

3.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door de Leverancier geleverde diensten en werken.

 

4. Duur en beëindiging van de overeenkomst

4.1 Elke overeenkomst heeft een initiële duurtijd van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, maar is opzegbaar ten minste drie maanden vóór het einde van elk jaar.

4.2. Elke overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Voor bepaalde diensten werkt de Leverancier samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.

5.2 Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. De Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan.

5.3 Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de Opdrachtgever of een derde partij. De Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

5.4 De Opdrachtgever dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart de Leverancier voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Opdrachtgever, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

5.5 De diensten met betrekking tot softwareontwikkeling worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de Opdrachtgever voor testen worden aangeboden.
Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht na 6 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door de Leverancier additioneel in regie zullen worden gefactureerd.

5.6 De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat de Leverancier enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor bewezen schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke fout van de Leverancier.

5.7 De Leverancier is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de Opdrachtgever zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, ….

5.8 In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van de Leverancier. Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de Leverancier

5.9 Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever tegenover de Leverancier, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

 

6. Overmacht

6.1 De Leverancier is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …..

6.2 De Opdrachtgever erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn.
Bovendien erkent de Opdrachtgever uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde Opdrachtgever- en persoonsgegevens en andere data.

 

7. Intellectuele eigendommen

7.1 Alle rechten op werken ontwikkeld door de Opdrachtgever blijven eigendom van de Opdrachtgever.

7.2 Alle rechten op werken die door de Leverancier zijn ontwikkeld blijven ten allen tijde eigendom van de Leverancier.

7.3 de Leverancier verstrekt aan de Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van deze overeenkomst voor de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop de Leverancier een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.

7.4 Op het einde van de overeenkomst draagt de Leverancier alle rechten met betrekking tot de werken die de Leverancier specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkelde over aan deze laatste, de Opdrachtgever verstrekt aan de Leverancier een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken, de Leverancier het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van de Leverancier, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige Opdrachtgeveren van de Leverancier, en dit in de meest ruime zin.

7.5 Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeekomst geproduceerde teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …

 

8. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

8.1 De Opdrachtgever blijft gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient de Leverancier op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van de Leverancier .

8.2 De Leverancier behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

8.3 Indien het resultaat van de diensten die de Leverancier levert aan de Opdrachtgever de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de wettelijke bepaling ter zake en in kader hiervan onder andere aangifte te doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.

8.4 De Leverancier verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de Opdrachtgever
heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

 

9. Betaling

9.1 Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de Opdrachtgever bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

9.2 Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via email aan administratie@haveanicedayonline.nl

9.3 Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 2% in rekening worden gebracht, gerekend over hele maanden na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. In dat geval is de Opdrachtgever eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.

9.4 Indien de Leverancier voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Leverancier is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

9.5 De Leverancier heeft het recht om de overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt.

 

10. Niet-exclusiviteit en niet-afwerving

10.1 Het staat de Leverancier vrij om aan concurrenten van de Opdrachtgever diensten te leveren. De Leverancier zal er op toezien dat - in de mate van het mogelijke - andere personen voor beide Opdrachtgeveren werken.

10.2 De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om medewerkers van de Leverancier te werven. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR.

 

11 Promotie / communicatie

De Leverancier heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de Opdrachtgever.

 

12. Nietigheid van een beding

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De contractuele relatie tussen de Leverancier en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Uitsluitend de rechtbank te ’s-Hertogenbosch is bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.

 

14. Geldigheid

Deze voorwaarden vervangen de Algemene voorwaarden van 03-01-2015 en gaan in vanaf 01-01-2018

 

Tick, tock, tick, tock..